Yüksek Lisans Programları ve Başvuru Koşulları

Şehir ve Bölge Planlama Yüksek Lisans Programı (Türkçe) / Şehir ve Bölge Planlama Yüksek Lisans Programı (İngilizce)

Şehir ve Bölge Planlama Yüksek Lisans programları, öğrencileri karmaşık şehir planlama sorunlarını anlama ve çözme becerisine sahip profesyoneller olarak hazırlamaktadır.  Müfredat, öğrencilere kentsel ve bölgesel çevre hakkında kapsamlı bir kavrayış ve bugünün bölgeleri ve kentlerini planlamak için gereken temel becerileri vermektedir. Tez çalışmaları, öğrencinin bölgesel ve mekânsal planlama, yerel yönetimler, altyapı ve çevre, şehir planlama, kentsel politikalar ve kentsel çalışmalar, ulaşım planlaması ve kentsel tasarım gibi temel uzmanlık ve ilgi alanına odaklanmış çalışma olanakları sağlamaktadır.

Müfredat 120 kredilik bir programdan oluşmaktadır. Müfredat kapsamında, Bilimsel Araştırma ve Etik Yöntemleri ile ilgili zorunlu bir ders ve bir seminer dahil olmak üzere sekiz temel (zorunlu ve seçmeli) ders, tez hazırlık dersi, tez çalışması, tez ve tez çalışmasından elde edilen bilimsel bir yayın bulunmaktadır.

Başvuru koşulları:

Şehir ve Bölge Planlama Yüksek Lisans programına kabul edilmek için başvuru sahiplerinin aşağıdaki koşulları sağlaması gerekmektedir:

 1. Tanınır bir üniversiteden lisans derecesi almış olmak.
 2. Lisans çalışmalarında en az 2.3 (4.0 üzerinden) not ortalamasına sahip olmak.
 3. Referanslar aracılığıyla motivasyon, deneyim, iş etiği, akademik mükemmellik ve entelektüel yeteneklere ilişkin göstergeler (2 referans mektubu gereklidir).
 4. Başvuru sahibinin kariyer ve eğitim hedefleri kapsamında şehir ve bölge planlamasına ilişkin kavrayışını, ilgi alanlarını ve amaçlarını aktaran 2-3 sayfalık özgün niyet mektubu
 5. CV / Özgeçmiş
 6. ALES sınavından en az 55 puan almış olmak ve geçerliliği olan bir sınavdan 60 yabancı dil yeterlilik puanı istenmektedir (KPDS, ÜDS, YDS, e-YDS, YÖKDİL veya ÖSYM'nin kabul ettiği diğer sınavlar).

Bu gereklilikler dışında, farklı lisans derecelerine sahip adaylar için özel koşullar belirlenebilir.

 

 

Master’s Studies in City and Regional Planning (Turkish)/ Master’s Studies in City and Regional Planning (English)

The City & Regional Planning Master’s programs prepare students to excel as professionals capable of understanding and resolving complex urban planning problems. The curriculum gives students both a broad understanding of the urban and regional environment and a foundation of skills needed to plan for today’s regions and cities. A thesis provides an opportunity for focused study in the student’s major area of specialization and interest, such as regional and spatial planning, local governments, infrastructure and environment, urban planning, urban policies and urban studies, transport planning, and urban design.

The curriculum is a 120credit program. The curriculum requirements include eight core (compulsory and elective) courses including a compulsory course on Methods in Scientific Research and Ethics and a seminar, thesis preparation course, thesis writing course, a thesis, and a scientific publication derived from the thesis study.

Prerequisites:

Applicants for admission to the Master’s studies in City and Regional Planning program are expected to:

 1. Have earned a bachelor's degree from an accredited university.
 2. Demonstrated academic excellence by earning at least a 2.3 (out of 4.0) grade point average in undergraduate work.
 3. Show evidence of motivation, maturity, work ethic, academic excellence, and intellectual ability through references (2 letters required).
 4. Submit an self-authored intention letter of 2-3 pages to demonstrate understanding of, and areas of interest in, city and regional planning from the perspective of their career and educational objectives, through the statement of purpose.
 5. CV/Resume
 6. We require an ALES exam score of at least 55 points and foreign language proficiency score of 60 from a valid exam (KPDS, ÜDS, YDS, e-YDS, YÖKDİL or other exams that ÖSYM accepts).

Applicants from other background requirements for classified standing requirements may be admitted on a conditionally classified basis, depending on the results of an individual analysis of their applications.