Yüksek Lisans Eğitimi - Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Yüksek Lisans Eğitimi

Eğitim Programının Tanıtımı

Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı'nda yüksek lisans ve doktora programlarına 1983 yılında lisans eğitimi ile birlikte başlanmıştır. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Yüksek Lisans programında uzun yıllar, şehir plancılarının belli konularda bilgilerini artırma ve uzmanlaşmasına yönelik bir program uygulanmıştır. Ancak planlama dalına yakın disiplinlerde çalışan birçok uzmanın giderek fiziki mekanı biçimlendirmede etkin olmaları ve planlamada başarının disiplinlerarası bir grupla çalışma sonucu olduğu gözönüne alınarak programa diğer ilgili disiplinlerden öğrenci alınmaya başlanmıştır. Bu nedenle, güncel olarak uygulanan programa şehir ve bölge planlama lisans derecesine sahip adayların yanısıra; mimarlık, jeoloji, harita mühendisliği, iktisat, arkeoloji ve sanat tarihi, kamu yönetimi, sosyoloji, peyzaj mimarlığı, coğrafya, demografi, istatistik, işletme, hukuk lisans derecesine sahip adaylar da başvurabilmektedir.

Bölümümüzde 2005-2006 Öğretim Yılından başlayarak 2007-2008 öğretim yılı ikinci dönemine kadar Kent Planlama ve Kentsel Çalışmalar ve Bölge Planlama, Yerel Yönetimler ve Çevre olmak üzere iki paket program dahilinde dersler gruplanmıştır. Bu programlardaki dersler içerisinden öğrenciler ders seçmişlerdir. Bu tarihten önce programda yer alan dersler aftan dönen öğrencilerin madur olmaması için kapatılmamıştır. Bu program bölüme başvuruların azalması ve derslerin 2 kredi olması gibi nedenlerden dolayı sürdürülememiştir. Ayrıca öğrencilerin belirli bir programa yoğunlaşması da teşvik edilemediğinden istenen amaca ulaşılamamıştır. Bu nedenlerden dolayı yüksek lisans programına 2007-2008 öğretim yılı 2. döneminden itibaren bilimsel ve meslek alanındaki değişimleri eğitim programında tartışmayı hedefleyen, 3 kredi olan yeni bir açılım getirilmeye çalışılmaktadır.

Eğitim Pogramının Misyonu ve Vizyonu

Bu çerçevede eğitim programının misyonu,

Bölge planlama, yerel yönetimler, çevre ile kent planlama ve kentsel çalışmalar uzmanlık alanlarında bilimsel ve alanın gerektirdiği disiplinlerarası bilgi ve beceriye sahip bireyler yetiştirilmesi için eğitim programının etkin olarak yürütülmesini, değerlendirilmesini ve buna bağlı olarak geliştirilmesini sağlamak; ulusal ve toplumsal gereksinimleri bilimsel gelişmeleri göz önüne alarak mevcut programın iyileştirilmesini sağlayıcı değişiklikleri yapmaktır.

Programın vizyonu,

Bölge planlama, yerel yönetimler, çevre ile kent planlama ve kentsel çalışmalar uzmanlık alanlarında donanımlı, mesleğinin gereksinimlerinin bilincinde olan ve aldığı disiplinlerarası eğitimle bilim alanına ve topluma katkısını artırma yönünde çabalayarak kendisini sürekli geliştiren, buna yönelik olarak eğitim sürecine etkin katılan, yaptığı özgün araştırmalarla yaşam kalitesini yükseltme çabasında, nitelikli bilim insanı yetiştiren önde gelen eğitim kurumlarından biri olmaktır.

Uygulanan Programın Temel Politikası ve Stratejisi

Uygulanan bu programın temel politikası, şehir ve bölge planlama konularında uzmanlaşmanın sağlanmasıdır. Bu nedenle derslerin tümü seçmeli ders niteliğindedir. Programın öğrenme çıktıları altı başlık altında toplanmıştır. Öğrencilere sunulan dersler kuramsal, tenik boyutlarda bilgi donanımı, karşılaştırmalı yaklaşımlar ile planlama, tasarım becerilerinin geliştirilmesini ve sunum becerilerine katkı sağlamaktadır. Derslerin öğrenme çıktılarına göre yeterlilik yüzdeleri standart ders tanımlama formlarının (Tablo 3) altında verilmektedir.

Tablo 3. Öğrenme Çıktıları

1- Kuramsal Boyut: Kavramsal Yeterliliğin Geliştirilmesi
2- Teknik Boyut: Analitik Yaklaşım Becerilerinin Geliştirilmesi
3- Karşılaştırmalı Yaklaşım İçinde Bulunabilme
4- Planlama Yeti ve Becerilerinin Geliştirilmesi
5- Tasarım Yeti ve Becerilerinin Geliştirilmesi
6- Sunum Becerilerinin Geliştirilmesi

Mezuniyet koşulları

Şehir ve Bölge Planlama bölümlerinden mezun olanların dışında, kabul edilen diğer adaylar 2 yarı yıl süren bir hazırlık eğitimi almak zorundadır. Yüksek lisans hazırlık aşaması ikisi şehircilik projesi ikisi kuramsal ders olmak üzere toplam 18 krediden oluşur . Yüksek lisans programı tamamlama süresi dört yarıyıl, doktora programı süresi 8 yarıyıldır.

Lisans üstü programı toplam (minimum) 21 kredilik 7 ders ve 2 kredilik Bilimsel Araştırma Yöntemleri dersi ile seminer dersi ve tez çalışması, doktora programı ise alınacak derslerin yanı sıra, yeterlilik sınavı ve tez çalışmasından oluşmaktadır.

Programın Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar

Kısa dönemde Bölüm programındaki dersler 3 krediye çıkarılmıştır.Ayrıca yüksek lisans programına talebin arttırılması amacıyla yaşam boyu eğitimle ilişkilendirilerek değişen koşullar ve meslek alanındaki yeni tartışmaları içeren derslere öncelik tanıyan bir program 2007-2008 II.Öğretim Yılında açılmaktadır. Bu programı tanıtmak amacıyla poster ve broşürler basılarak ilgili kurum ve kuruluşlara dağıtılması gündemdedir. 2006-2007 Öğretim yılına kadar Doktora programını yüksek lisans programından ayıran en temel özellik tez çalışmasının niteliği olmuştur. Doktora programının farklılaşması için yakın dönemde (2008-2009 öğretim yılından itibaren) Kent Planlama Semineri, Bilgi Kuramı ve Planlama Felsefesi derslerinin Doktora programına zorunlu ders olarak eklenmesi planlanmaktadır.