Misyon Vizyon

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nün amacı, “Bölge Planlama”, “Kentsel Planlama”, “Kentsel Tasarım”, “Kentsel Koruma ve Yenileme” konularında bilimsel çalışma ve araştırma yapabilecek, bilimsel katkıda bulunabilecek, uygulama alanında başarılı çalışmalar yürütebilecek öğrenciler yetiştirmektir.

Amaç, yaşanabilir ortamlar yaratılmasına yön verecek politikaları saptayarak, bunların uygulanmasında ve denetlenmesinde önderlik edecek, sistemli bir düşünme bilincine sahip bireyler yetiştiren eğitim-öğretim vermektir. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü mezunları; kamu kurum ve kuruluşları olarak belediyeler, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi, Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye İstatistik Kurumu, Çevre ve Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı; özel sektör kuruluşları olarak planlama, mimarlık, müteahhitlik büroları, gayrimenkül değerlendirme büroları gibi özel girişimler, taşınmaz mal yatırımları ile ilgilenen girişimler ve danışmanlık bürolarında çalışabilmektedir.

Şehirciliğin Laboratuvarları

ALAN ARAŞTIRMALARI Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nün laboratuvarlarını oluşturan farklı ölçek ve nitelikteki kentler, kentsel ve kırsal alan ve yerleşmeler; teorik bilgilerin alanda uygulandığı, öğrencilere çok boyutlu zengin deneyimler kazandıran, bu meslek için gerekli, çalışma alanlarıdır. Bu nedenle bölümümüzün laboratuvarı kenttin veya bölgenin kendisi olmaktadır. Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nün ana dersleri olan laboratuvar çalışmaları, haftada on saat teorik ve uygulamanın birlikte verildiği proje atölyeleridir. Bu nedenle, toplam 140 kredinin 64 kredisini atölye dersleri oluşturmaktadır. Şehircilik Projesi atölye çalışmalarında, atölyenin amacı doğrultusunda, inceleme alanının ölçekleri ve nitelikleri farklılaşmaktadır. Amaca bağlı olarak farklı içerikdeki analizler yıl içinde en az bir kez olmak üzere Atölye Başkan ve üyelerinin sorumluluğunda, öğrenciler tarafından yerinde incelemeyi gerektirmekte ve bu çalışmalar şehircilik projesi atölye çalışmalarının temelini oluşturmaktadır. Şehircilik Projesi birinci sınıf atölye çalışmalarında tasarım sürecinin temel ilkeleri kavratılmaya çalışılmaktadır. Nesnel dünyaya yönelik olarak mekanı analiz etme, algılama ve yorumlama yönünde sistematik yaklaşımlar üzerinde durulmaktadır. Seçilen örnek kent parçaları üzerinde de bu amaca yönelik yerinde uygulamalar gerçekleştirilmektedir. Şehircilik Projesi ikinci sınıf atölye çalışmalarında kenti oluşturan ögeler kavramsal olarak açıklanmakta, kent fiziksel/mekansal boyutta tanımlanmakta, çevresi ile ilişkileri incelenmekte ve örnek seçilen kent parçaları üzerinde yaşanabilir kentsel mekanların oluşturulmasına yönelik olarak kentsel tasarım çalışmaları yapılmaktadır.

Bu amaçla örnek seçilen kente gidilerek, bu yerleşmede belirlenen planlama ölçeklerinin gerektirdiği atölye çalışması (analizler) yerinde yapılmaktadır. Bu çalışma için genellikle kasaba ölçeğinde bir kıyı yerleşmesi seçilmektedir. Şehircilik Projesi üçüncü sınıf atölye çalışmalarında orta büyüklükteki bir kentin bölgesi içindeki yeri analiz edilmekte, kentin gelecekte üstleneceği role ilişkin hazırlanan senaryodan hareketle kentsel ölçekte makroform kararları üretilmektedir. Bu süreç içinde öğrenciler kentin ve yakın çevresinin doğal karakteri, sosyo-ekonomik ve demografik yapısı, tarihsel ve kentsel değerleri ile yönetsel yapısı üzerinde gerek merkezi kurumlardan, gerekse yerinde yapılan araştırmalardan bilgi toplamakta, toplanan bu bilgilerin analizi ve sentezi sonucunda kent makroform seçenekleri üretilmektedir. Bir sonraki aşamada ise elde edilen kentsel gelişme şemalarında belirlenen öncelikli alanlar üzerinde kentsel tasarım çalışmaları yapılmaktadır. Detayda yapılacak bu çalışmalar öncesinde proje alanında yapılan arazi kullanımı çalışmaları projeler için temel oluşturmaktadır.

Şehircilik projesi dördüncü sınıf atölye çalışmalarında çalışma alanı olarak birden çok belediye, ilçe ve ili kapsayan bir bölge (su havzası vb.) ele alınmakta ve bölge kapsamında kalan yerleşmelerin fiziksel, sosyal ve ekonomik analizleri detaylı olarak yapılmakta, öncelikle alanın (havzanın) küresel, ülkesel ve bölgesel ilişkileri ortaya konmakta, daha sonraki aşamada ise inceleme alanını oluşturan yerleşmeler arası ilişkiler incelenmektedir. İlk aşamada Ankara’daki kurumlardan bilgiler toplanmakta ve derlenmektedir. Ankarada bulunamayan ve yerel kurumlardan toplanacak veri seti saptanarak bir hafta süreyle inceleme ve araştırma yapabilmek amacıyla bölgeye gidilmektedir. Bir hafta süresince bölgede merkezi konumdaki bir yerleşmede konaklanmakta, tüm yerleşmeler dolaşılarak ilgili kurumlardan eksik veriler elde edilmekte, alanı tanımak amaçlı dolaşılarak arazi kullanımı gibi fiziksel nitelikli analizler bölge bütünü için gerçekleştirilmektedir. Genellikle ikinci sınıftan itibaren alan araştırmalarını içeren atölye çalışmaları bir hafta sürmektedir. Bu süre içinde alan çalışmasında her türlü fiziksel, ekonomik, sosyal araştırmalar yapılmakta, bilgiler toplanmakta ve yerel yönetcilerle görüşülüp, detaylı incelemeler yapılmaktadır. Bu incelemelerin ürünü olan ve bir dönem süren bu planlama çalışmaları, maddi imkanlar el verdiği ölçüde yerinde sergilenmektedir.