Lisans Eğitimi - Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Lisans Eğitimi

Bölümümüz lisans eğitiminde, öğrencinin kuramsal ve uygulamaya yönelik olarak verilen bilgilerle, planlama ve tasarım becerisini kazanması amaçlanmaktadır. Eğitim sürecinde özgür düşünceyi, yaratıcılığı, araştırmacılığı geliştirmek, temel ilkedir. Bu amaçla yeni yöntem ve denemeler teşvik edilmekte, seçenek üretmeye yönelik tekniklere ilişkin becerinin arttırılması ve çağdaş bilgi ve teknolojilerin kullanılması özendirilmektedir.

Lisans eğitiminde yer alan dersler atölyeler ve kuramsal dersler olarak iki ana gruba ayrılır. Lisans programlarında bölümün ana dersi, her dönem için proje atölyeleridir. Kuramsal ve sözel dersler; proje çalışmalarını destekleyici ve çeşitli ölçeklerde yürütülecek planlama çalışmaları için gerekli ve vazgeçilmez olan temel bilgileri içeren altyapıyı, hukuksal ve teknik çerçeveyi, uyulması gerekli bilimsel ve etik kuralları ve düzenlenecek tasarımlarda yaşam kalitesini arttırıcı genel kültür ve kentlilik bilincini vermeye yöneliktir. Böylece sözel dersler ile proje dersleri kaçınılmaz olarak bir bütünsellik, tamamlayıcılık ve birliktelik sağlamak zorundadır.

Bu amaçla her dönem öğrenim programında yer alan sözel dersler, o dönemdeki proje atölyesine anlamlı veriler sağlamak üzere içerikleri oluşturulmaktadır.

Birinci yıl, atölye çalışmalarında yer alan temel ilkelerin kavranması, mekan analizi ve algılama sisteminin geliştirilmesi amacına uygun olarak, Şehircilik Tarihi, Şehir Planlamasına Giriş dersleri planlama disiplinine ilişkin temel bilgileri sağlamaktadır. Ayrıca genel olarak verilen Matematik, İngilizce, Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı ve Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi dersleri bu dönem programında yer almaktadır. Mimarlık Bilimi, Ölçme Bilgisi ve Sanat Tarihi Dersleri şehir planlama öğrencilerine mesleğin gerektirdiği bilgi ve genel kültür sağlamayı amaçlamaktadır.

İkinci yıl şehircilik projesi atölye çalışmasının anahtar sözcüğü kent parçası olarak tanımlanabilir. Bu atölye çalışmalarında kenti oluşturan öğeler kavramsal olarak açıklanmakta, ve kent parçaları mekansal tasarımları ile sonuçlanmaktadır. Kentsel fiziki mekanı etkileyen çeşitli faktörlerin analizine dönük sözel, İstatistik, Ekonomiye Giriş gibi dersler ve sektörel konularda kentin çeşitli işlevsel alanlarına ait bilgi aktarımını amaçlayan Ulaşım Planlaması, Kentsel Korumaya Giriş ve Endüstri Kent İlişkisi dersleri bu öğretim yılında verilmektedir.

Kent Ekonomisi, Kent Sosyolojisi, Kent Coğrafyası ve Çevre Bilimi dersleri yine bu dönemde yer almakta ve kentsel mekanın oluşmasını etkileyen, planlamaya veri sağlayan ihtisas dallarına ilişkin bilgileri öğrenciye aktarılmasını sağlamaktadır.

Şehircilik projesi 3. sınıf çalışmalarını yönlendiren kavramı kent ve yakın çevresidir. Öğrenci giderek boyut açısından daha geniş yerleşme alanları hakkında karar üretme ve makroform seçenekleri oluşturma sürecine girmektedir. Bu aşamada atölye çalışmalarında kent ve yakın çevresi incelenerek makroform seçenekleri üretilmektedir. Bir sonraki aşamada ise kentsel gelişme şemalarında belirlenen öncelikli alanlar üzerinde tasarım çalışmaları yapılmaktadır. Uygulama için örgütlenme modelleri ve araçlarının araştırılması ve önerilmesi ile program sonuçlanmaktadır.

Uygulamaya dönük modellerin, programların ve araçların araştırılması ve örgütlenme sistemleri hakkında öneri geliştirilmesini destekleyici sözel dersler bu öğretim yılında öne çıkmaktadır. Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Planlama Kuram ve Teknikleri, İmar Hukuku, Şehir Yönetimi dersleri plancının çalışacağı ortamı, uyacağı yasal çerçeveyi tanıma amacına yönelirken; Konut Sorunları, Bölge Planlama gibi dersler öğrencinin planlamanın çeşitli boyutlarında bilgilenmesini sağlamaktadır. Bu dönem programında yer alan Çevre Tasarımı Projesi atölyesinde; konut, ulaşım, rekreasyon, koruma, çevreye yönelik temel tasarım bilgilerinin uygulaması yaptırılmakla birlikte, kent içinde çeşitli sorunsalların araştırılması, değerlendirilmesi ve fiziki tasarım çözümlerinin oluşturulmasına yönelik bir program izlenmektedir.

Şehircilik Projesi dördüncü sınıf atölye çalışmalarında bölge veya havzanın analizi yapılıp, değerlendirildikten sonra bölge veya havzada yer alan kentsel ve kırsal yerleşmelerin/alanların küresel, ulusal, ve bölgesel ilişkiler içindeki yeni rolü, farklı gelişme senaryoları biçiminde ele alınarak, alternatif gelişme senaryoları ve mevcut imar mevzuatı doğrultusunda, hedeflenen yıl için, planının üretilmesi konusu üzerinde durulmaktadır. Bu dönemde öğrenci kendi eğilimleri doğrultusunda seçmeli derslerden seçim yapmaktadır.

Sekizinci yarıyılda, yukarıda açıklanan planlama çalışmasının ürünlerinden yararlanılarak öğrenciler ele aldıkları bir sorunsalı farklı boyutlarda çözmektedirler. Amaç öğrencinin ihtisaslaşması olduğundan bu dönemde seçmeli derslere ağırlık verilmiştir. Kentsel Yenileme ve Dönüşüm Modelleri, İmar Uygulamaları, Kentsel Politikalar Semineri, Sürdürülebilir Kalkınma ve ÇED, Yaya Mekanı, Açık ve Yeşil Alan Planlaması gibi seçmeli dersler, çeşitli konularda uzmanlaşmayı sağlamaktadır.

Bitirme Ödevi ise danışman öğretim üyesi nezaretinde öğrencinin kurallara uygun içerik ve yazım teknikleri ile seçtiği bir konuda özgün bir rapor hazırlanması amacına yöneliktir.